plan

1. นางสาวกฤษณา อารีย์
งานแผนและงบประมาณ
งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ งานบริหารงบประมาณ

2. นายวรภพ ม่วงมงคล
งานการจัดประชุม
งานพัฒนาระบบ (EdPEx) งานประกันคุณภาพ

3. นางสาวสุพัตรา ซัง
งานโครงการวาระสำคัญประจำปี
งานจัดการความรู้ งานพัฒนาเอกลักษณ์

4. นางสาวณัฐวลัญช์ วังนิล


ฺB

5. นายนราศักดิ์ ภูนาพลอย

6. นางสาวสายสุนีย์ แสงเผือก

7. นางสาวสุลาลัย เคนสวนมอญ

งานพัสดุ

8. ว่าที่ ร.ต. หญิงอนุสรา จันทร์ประภาส

A

9. นางสาธิยา ภูนาพลอย

10. นางสาวปพิชญา ศิลปักษา

11. นายอดิศักดิ์ ชูชาติ

12. นางสาวอภิรติ ไตรยาวัฒน์

13. นางสาวศศิวิมล มณีวงษ์

14. นางสาวปิยนันท์ เทียนไชย

15. นางสาวรวีวรรณ ขันคำ

16. นางสาวรัชนีวรรณ พันธ์บัว

17. นางสาวศศินันท์ ประจงใจ

18. นางสาววิมลวรรณ นาคะสันต์

f

19. นายเอกนรินทร์ ปิยะปัญญามงคล

งาน One Stop Service งานศิลปวัฒนธรรม งานบริการโสตทัศนูปกรณ์และระบบโทรศึกษา

20. นายวราวุธ ชื่นครุฑ

งานบริการโสตทัศนูปกรณ์และระบบโทรศึกษา


21. ว่าที่ ร.ต.นฤชา นราผ่อง

งานบริการโสตทัศนูปกรณ์และระบบโทรศึกษา


22. นายรัตนกูล กองผา

งาน One Stop Service งานบริการโสตทัศนูปกรณ์และระบบโทรศึกษา

j


23. นางสาวภัททิยา ตรัยที่พึ่ง

24. นายสุภาส อมรฉันทนากร

25. นายปฐมพงศ์ ปุณณภุม

26. นายทศพล ปิมปา

Last modified: Monday, 22 April 2019, 10:05 AM